• Haa! Ilmahaaga waa la arki karaa haddii ay ku jiraan BadgerCare ama Medical Assistance.
  • Haa! Ilmahaaga waa la arki karaa haddii uusan caymis ku jirin laakiin u qalmo Barnaamijka Qadada bilaashka ah iyo Qiima dhimista ee iskuulkooda
  • Haa! Ilmahaaga waa la arki karaa haddii ay da'doodu tahay 0-19

OHP waxay qaabilaysaa bukaanada iyadoon loo eegin awood darrada ay u leeyihiin inay bixiyaan, waxayna aqbashaa Medicaid, Badgercare, Medicare, kuwa aan caymiska lahayn, iyo CHIP. Haddii ilmahaagu ka weyn yahay 19 ama uu leeyahay caymiska ilkaha ee gaarka loo leeyahay ama uusan u qalmin Barnaamijka Qadada Bilaashka ah iyo Qiimaha La Dhimay, ilmahaaga waxaa loo gudbin doonaa dhakhtarka ilkaha ee gaarka loo leeyahay.