Carruurta Ilkaha

Ilmahaagu ma nagu arkaa mid ka mid ah booqashooyinka dugsiga ku saleysan?

Halkan ku buuxi foomamkooda!

Ilmahaagu miyuu nagu soo booqdaa mid ka mid ah rugaha caafimaadkeena? 

Halkan ku buuxi foomamkooda!

 

HIPAA & Ku Dhaqanka Asturnaanta

Dhaqanka Asturnaanta ee OHP

Foomka Ogolaanshaha HIPAA

Oggolaanshaha HIPAA in lagu Wadaago Foomka Ingiriisiga iyo Isbaanishka